Odpowiedzialność elektryka

0
425

Elektrykiem powinna być osoba rzetelna, dokładna i odpowiedzialna. Musi zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa i skrupulatnie wypełniać swoje obowiązki. Elektryk w swojej pracy dba o bezpieczeństwo użytkowników danych budynków, ich zdrowie, a nawet też życie. Niekiedy niestety dochodzi do sytuacji, że protokoły z pomiarów elektrycznych, które są potrzebne np. do odbioru budynku, są podpisywane przez uprawnione osoby, pomimo że one wcale ich nie sprawdziły. Takie sytuacje wychodzą na jaw w momencie, gdy doszło do pożaru, wypadku, lub innego zdarzenia odsłaniającego prawdę. Wtedy elektryk podnosi odpowiedzialność za całą tę sytuację, ponieważ naraził życie i zdrowie użytkowników budynku na uszczerbki.

Odpowiedzialność za niewykonanie prac lub wadliwe wykonanie

Kodeks cywilny (art. 271 K.c.) wskazuje, że przyjmujący zamówienie musi naprawić szkody, które wniknęły z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy instalacji elektrycznej, chyba że są one następstwem okoliczności, za które on nie ponosi odpowiedzialności. Na gruncie prawa cywilnego można dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeśli elektryk błędnie wykonał instalację, można dochodzić roszczeń. Ewentualne roszczenia z tytułu możliwych szkód powstałych przez błędnie wykonane prace są kwestią otwartą. Istnieje możliwość dochodzenia odpowiedzialności na zasadach zgodnych z art. 444 i 445 K.c.

Kara dla elektryka za poświadczenie nieprawdy

Według art. 271 Kodeksu karnego osoba, która jest uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat, jeśli nieumyślnie spowodowała śmierć człowieka. Przypadki, które są mniejszej wagi, karane są ograniczeniem wolności lub grzywną. W przypadku gdy nastąpiła śmierć jakiejś osoby lub uszczerbek na zdrowiu sytuacja się pogarsza. 

Odpowiedzialność elektryka 

Poprawne pomiary elektryczne i wykonanie instalacji elektrycznej wiążą się z szeregiem obowiązków. Pomiary elektryczne w Warszawie warto zlecić firmie odpowiedzialnej i z udokumentowaną lista realizacji. Zawód elektryka jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Obowiązki elektryka, który jest odpowiedzialny za instalację elektryczną wynikają z przepisów ustawy – Prawo budowlane. Dobry Elektryk Warszawa to taki, który zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności ciążącej na nim, i który posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. To osoba, która rzetelnie wykonuje wszystkie przeglądy elektryczne i podpisuje się pod nimi. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here